Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Компенсират пчеларите с 3 млн.лв. за сушата през 2020 г.

Компенсират пчеларите с 3 млн.лв. за сушата през 2020 г.

Компенсират пчеларите с 3 млн.лв. за сушата през 2020 г.

Пчеларите ще бъдат обез­щетени с 3 млн.лв. чрез схемата за дър­жавна помощ „Помощ за ком­пен­сиране на материални щети по загинали сел­с­кос­топан­ски животни и унищожени пчелни кошери“. Финан­совият ресурс беше утвър­ден на проведеното редовно заседание на УС на ДФ „Земеделие“. Дър­жав­ната помощ, която дейс­тва в Бъл­гария от 2015 г., беше пренотифицирана от ЕК в началото на юли тази година по пред­ложение на МЗХГ. С промяната беше раз­ширен ней­ният обх­ват, като към неб­лагоп­рият­ните събития беше добавена и теж­ката суша. Схемата ще се прилага у нас до 31 декем­ври 2022 г. включително. Дър­жав­ната помощ е с индикативен бюджет от 10 млн.лева. Финан­совата под­к­репа по нея се със­тои от дирек­тни помощи за земедел­с­ките стопани, претър­пели материални щети, нас­тъпили в резул­тат от горещото и сухо лято през 2020 г. Раз­мерът на щетите ще се установява по места след издадени от ветеринар­ните власти протоколи. На основание на удос­товерените случаи, ще бъде изгот­вен регис­тър на регис­т­рирани по Наредба № 3/1999 г. земедел­ски стопани, които имат загинали пчелни семейс­тва, в след­с­т­вие на засушаването през миналата година. Индивидуал­ната ставка за помощта ще бъде определена след прик­люч­ване на кан­дидат­с­т­ването и след като БАБХ изготви обоб­щения регис­тър за унищожените пчелни семейс­тва. Пред­с­тои ДФ „Земеделие“, съв­мес­тно с ком­петен­т­ните дирек­ции в МЗХГ и БАБХ да изгот­вят указания за предос­тавяне на помощта.

България

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...